Betalingsvoorwaarden
Individuele behandelingen

Een afspraak afzeggen/verzetten
Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, wil ik je vriendelijk vragen deze zo snel mogelijk af te zeggen. Bij niet tijdige afmelding (korter dan 24 uur vóór de afspraak) ben ik genoodzaakt de sessie in rekening te brengen.*
Afzeggen en/of verzetten van afspraken kan telefonisch: 06 28 44 54 25 (spreek eventueel een bericht in) of per mail.

* Zolang de maatregelen rondom corona van kracht blijven, ga ik soepel om met annuleringen. Dat betekent dat je tot het laatste moment kosteloos kunt annuleren wanneer je symptomen van corona herkent bij jezelf of bij een van je huisgenoten: koorts (38°C of hoger), verkoudheid, hoesten, kortademigheid.

Betalingswijze en termijn
De kosten van de behandeling kun je na afloop, maar in elk geval binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, naar mijn rekening overmaken.
In overleg is het ook mogelijk om na afloop van de behandeling contant af te rekenen.

Korting
In een individueel traject van minstens 4 behandelingen is bij betaling in één keer een korting mogelijk van € 5 per behandeling.
Voorwaarden hierbij zijn dat het bedrag van het traject is bijgeschreven op mijn rekening:

 • binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur (de factuur stuur ik voorafgaand aan de eerste sessie of kort daarna)
 • en vóór aanvang van de tweede sessie

Wanneer niet aan deze beide voorwaarden is voldaan vervalt de korting.
Zijn er onverhoopt minder behandelingen nodig dan afgesproken in het traject, dan krijg je uiteraard het resterende deel weer terug!
Let op: wanneer je het traject van te voren en in één keer betaald, kun je pas na afloop van het traject de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Zie hierover meer onder het kopje ‘vergoeding van individuele behandelingen’.

Incasso
Is er een reden waarom de betaling van de factuur niet binnen 14 dagen kan plaatsvinden of heb je problemen van welke aard dan ook met een ontvangen rekening, neem dan altijd contact met mij op.
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur ben ik gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening gebracht mag worden. Tevens kan ik de wettelijke rente in rekening brengen.
Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan ben ik gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen volledig voor rekening van de cliënt.
Voor het treffen van maatregelen ter betaling, genoemd in de vorige alinea, geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt kan te allen tijde met de therapeut besproken worden.

Oftewel: een incassobureau? Liever niet! Voel je dus niet bezwaard om contact met me op te nemen als er een betalingsprobleem is!

Vergoeding van individuele behandelingen
De kosten van de behandeling betaal je zelf en kun je vervolgens gedeeltelijk vergoed krijgen wanneer je aanvullend verzekerd bent.
Welk deel van de kosten je terug krijgt, hangt af van de zorgverzekeraar en het aanvullende pakket dat je hebt afgesloten. Voor het indienen van facturen en het krijgen van vergoeding ben je zelf verantwoordelijk. Als je zeker wilt zijn of de behandelingen vergoed worden, adviseer ik je daarom voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Wanneer je contact opneemt met de zorgverzekeraar over vergoeding van de therapie:

 • Geef aan dat ik ben aangesloten bij de VDV (Van Dixhoorn Vereniging) en de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).
  Op basis van deze lidmaatschappen kunnen behandelingen vergoed worden.
 • In het individuele traject is de basis van de behandelingen de Methode Van Dixhoorn.
  Deze behandelingen worden daarom in principe als zodanig gedeclareerd (dan is er vergoeding op basis van mijn lidmaatschap van de VDV).
  Ze kunnen echter ook gedeclareerd worden als natuurgeneeskundige behandeling en dan is er vergoeding op basis van mijn lidmaatschap van de VBAG.
 • Wanneer in het individuele traject een behandeling gegeven wordt met voornamelijk een andere therapievorm dan de Methode Van Dixhoorn, bijvoorbeeld massage- en bewegingstherapie, dan wordt deze gedeclareerd als natuurgeneeskundige behandeling en wordt deze vergoed op basis van het lidmaatschap van de VBAG.

Wanneer je een individueel traject start en je deze van te voren betaalt, krijg je binnen 3 werkdagen na afloop van het traject een factuur met behandeldata om in te dienen bij de zorgverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moeten namelijk de behandeldata bekend zijn.

Te laat afgezegde en niet nagekomen afspraken worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.